Κοινοβουλευτικό ΈργοΕκτός από το όνομα στο οποίο η Ελλάδα έκανε παραχώρηση, κατά πόσο εφαρμόζονται οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών; #ερώτηση #primeminister

6 Μαΐου, 20210
Προς τον Πρωθυπουργό
ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα : «Αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών και το κατά πόσο εφαρμόζονται τελικά, πλην της χρήσης του ονόματος Βόρεια Μακεδονία, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της Συμφωνίας αυτής».
Κύριε Πρωθυπουργέ,
στις 6 Απριλίου 2021 κατέθεσα ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εξωτερικών με θέμα την αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών και το κατά πόσο εφαρμόζονται τελικά, πλην της χρήσης του ονόματος Βόρεια Μακεδονία, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της Συμφωνίας αυτής. Το περιεχόμενο της ανωτέρω Ερώτησής μου έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί :
« Δύο έτη και πλέον μετά από την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Συμφωνίας των Πρεσπών παραμένουν άγνωστα τα επί της ουσίας αποτελέσματά της, εάν υπάρχουν. Εάν, όμως, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τότε η κριτική που ασκείται σε εκείνους που υπέγραψαν και κύρωσαν τη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα χάρισε το όνομα στους γείτονές της και μετά αδιαφόρησε για τα υπόλοιπα θέματα είναι βάσιμη. Με δεδομένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Συμφωνία αναφέρεται γενικώς σε “ενθάρρυνση”, πχ ανταλλαγή επισκέψεων κ.λπ, ενώ σε άλλα σημεία είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και προβλέπει τη συγκρότηση και λειτουργία οργάνων/επιτροπών που θα παράξουν επιμέρους πορίσματα, όπως για παράδειγμα :
Άρθρο 8 Παρ. 5. Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, σε ισομερή βάση, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση το έτος μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δυο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12.
Άρθρο 12, Παρ. 3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (έγινε;) και θα είναι το αρμόδιο όργανο για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης. Το ΑΣΣ θα λαμβάνει αποφάσεις και θα προωθεί δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας (όπως;) μεταξύ των Μερών και θα αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης, με στόχο την επίλυσή τους.
Άρθρο 14, Παρ. 9. Τα Μέρη θα θεσπίσουν μία Κοινή Υπουργική Επιτροπή (ΚΥΕ) για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία στους ανωτέρω τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης, περιλαμβανομένης της οργάνωσης μεικτών επιχειρηματικών fora. H ΚΥΕ, που θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, θα καθοδηγεί την πορεία της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, τη συνολική εφαρμογή των σχετικών τομεακών δράσεων, συμφωνιών, πρωτοκόλλων και συμβατικών πλαισίων, καθώς και όλες τις σχετικές μελλοντικές συμφωνίες. Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη στενότερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων τους.
Άρθρο 16, Παρ. 2. Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον τομέα πολιτικής προστασίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και στην ανακούφιση από τις συνέπειες των καταστροφών. Έκαστο Μέρος μπορεί να κάνει χρήση της ειδικής εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης του άλλου Μέρους και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο και δυνατόν κάθε Μέρος θα παράσχει στο άλλο την ειδική υποδομή του, ειδικότερα στην πυρόσβεση. Τα Μέρη δύνανται να εξετάσουν την ίδρυση σχετικού μηχανισμού για συνδρομή στην εφαρμογή του παρόντος Άρθρου και τέλος ειδικά για το θέμα των εμπορικών σημάτων με το Άρθρο 1, παρ.3, (θ) προβλέπεται η λειτουργία σχετικής Επιτροπής, με ορίζοντα τριετίας.
Ερωτάσθε :
1. Η Ελλάδα ενασκεί τον δέοντα έλεγχο για την τήρηση των συμπεφωνημένων ;
2. Υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποτελέσματα ;
3. Με βάση τη μέχρι τώρα εφαρμογή της Συμφωνίας προκύπτουν ωφέλειες για τη χώρα μας ; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές ;
4. Η κριτική που ασκείται τόσο στην προηγούμενη όσο και στη δική σας κυβέρνηση πως υπεγράφη, κυρώθηκε και επικυρώθηκε η συμφωνία και έκτοτε η ηγεσία της χώρας αδιαφορεί για την εφαρμογή της, αφού όμως «έδωσε» το όνομα, είναι ανυπόστατη ;
5. Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικώς η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής;».
Η απάντηση που έλαβα από τον Υπουργό των Εξωτερικών στις 23 Απριλίου 2021, επί της ουσίας άφησε αναπάντητα τα τεθέντα ερωτήματα. Αμέσως κατωτέρω παραθέτω προς ενημέρωσή σας την απάντηση που έλαβα από τον κ. Υπουργό των Εξωτερικών :
«Είναι γνωστή η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι επίσης, γνωστό ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της συνταγματικής νομιμότητας, τηρεί και εφαρμόζει με συνέπεια τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει και θέσει σε ισχύ. Ομοίως και βάσει της θεμελιώδους αρχής του Διεθνούς Δικαίου “pacta sunt servanda” ( «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται» ), η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δεσμεύεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών και οφείλει να την εφαρμόζει στο σύνολό της. Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά, αξιοποιώντας όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει, για την πλήρη, συνεπή, και καλή τη πίστει εφαρμογή του συνόλου των προβλέψεων της Συμφωνίας των Πρεσπών. Προβαίνει, δε, σε όλες τις δέουσες ενέργειες όταν διαπιστώνονται καθυστερήσεις ή ελλείψεις εκ μέρους της άλλης πλευράς. Η υλοποίηση των διατάξεων της Συμφωνίας συνιστά ουσιαστικό στοιχείο των διμερών σχέσεων μας με τη γειτονική χώρα, καθώς και ουσιώδη προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής της πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας, το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά για την αξιοποίηση όλων των υφισταμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, ιδίως δε, στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Συναφώς, όπως γνωρίζετε, ενημερώνω τακτικά και σε βάθος τα κοινοβουλευτικά κόμματα στο πλαίσιο τόσο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, όσο και του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής».
Κατόπιν αυτών, επανυποβάλλω προς εσάς αυτούσια τα ερωτήματά μου και σας καλώ με την ιδιότητά σας του έχοντος την γενική ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας να απαντήσετε. Συγκεκριμένα ερωτάσθε :
1. Η Ελλάδα ενασκεί τον δέοντα έλεγχο για την τήρηση των συμπεφωνημένων ;
2. Υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποτελέσματα ;
3. Με βάση τη μέχρι τώρα εφαρμογή της Συμφωνίας προκύπτουν ωφέλειες για τη χώρα μας ; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές ;
4. Η κριτική που ασκείται τόσο στην προηγούμενη όσο και στη δική σας κυβέρνηση πως υπεγράφη, κυρώθηκε και επικυρώθηκε η συμφωνία και έκτοτε η ηγεσία της χώρας αδιαφορεί για την εφαρμογή της, αφού όμως «έδωσε» το όνομα, είναι ανυπόστατη ;
5. Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικώς η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ;
Αθήνα, 06 Μαϊου 2021
Ο ερωτών
Ανδρέας Λοβέρδος

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ανδρέας Λοβέρδος
Επικοινωνία
Αμερικής 19, Αθήνα, 10672
(+30) 210 331 4540
(+30) 6974 057 857
(+30) 6985 553 330
© 2023 Ανδρέας Λοβέρδος. All Rights Reserved.